Prana

 In Uncategorised

Prana potiče od sanskritske reči pra što označava postojanost i na što predstavlja aktivnost, kretanje. Prana je energija koja se neprestano kreće, kao vibracije koje stalno prožimaju sve u univerzumu i omogućavaju energetsku osnovu za njegovo postojanje. Pošto predstavlja srž celokupne egzistencije, prana se manifestuje kao makrokosmička i mikrokosmička univerzalna energija, iz koje putem disajne funkcije absorbujemo suštinski element. Kada se ispoljava kao kosmička prana predstavlja najsuptilniji vid energije, a u telu se manifestuje kao subjektivna energija i ispoljava se kao oblik individualnog načina postojanja. Kosmička manifestacija energije (prane) ili velike energije (mahaprane), u individualnom organizmu predstavlja kundalini. Od samog početka pa sve do rastvaranja, ukupno kosmičko iskustvo utisnuto je u navoje kundalini, zbog toga se ona tumači i kao atma shakti ili univerzalna kosmička energija. Kada se skladišti u kundalini, ova moćna kosmička energija tumači se i kao prana shakti. Pojam kundalini je nastao iz korena kunda što se tumači kao rupa ili jama. Kundalini energija se skladišti u prvi koreni centar (mooladhara chakra), poznat kao G – tačka i prestavlja važan deo ove chakre. Buđenjem ukupnog naboja kosmičke energije, budi se i središnji energetski tok koji teče dužinom kičmenog stuba (sushumna nadi), kroz koji prolazi ova energija i penje se prema višim energetskim centrima. Kada teče putem pingale prana shakti se izražava kao mikrokosmička i tada je ona pinda, dok je na makrokosmičkom nivou para kao kundalini shakti. Prana shakti se delimično oslobađa iz korenog centra mooladhara chakra i protiče putem energetskih tokova ide i pingale, obezbeđujući energiju telu i umu, ali ne u svom punom potencijalu. Potpuno oslobađanje kundalini shakti, prana shakti ili atma shakti mogu da pokrenu sve svesne i vitalne funkcije.

Axis mundi – osovina makrokosmosa, predstavlja kičmeni stub sa mikrokosmičkog aspekta, iz čije osnove, gde se nalazi uskladištena kundalini – mooladhara shakra, podiže najvažniji suptilni engetski tok sushumna nadi. Iz iste osnove podižu se jos dva suptilna kanalića, ida nadi sa leve, a pingala nadi sa desne strane sushumne i ukrštaju se u svaku chakru sve do ajna chakre.

Mikrokosmička energija (prana shakti), izražava se kroz šest glavnih chakri, koje se nalaze u enegetskom telu dužinom kičmenog stuba. Počev od mooladhare koreni centar, sledi svadhisthana koja koegzistira sa sakralnim pleksusom. Manipura je sledeća i u vezi sa solarnim pleksusom, iznad nje se nalazi anahata chakra čija fizička analogija je srčani pleksus. Zatim sledi vishudhi koja je u vezi sacervikalnim pleksusom i ajna čija fizička analogija je epifiza i nalazi se na vrhu kičmene moždine.

Preko disajne funkcije prana struji u različite delove tela, a samim tim se i manifestuje u skladu sa područjem i organima kojima se prilagodjava. Zbog tih različitih manifestacija, ona se izražava u pet glavnih vidova – prana vaju i oni su : prana, apana, samana, udana i vjana. Prana vaju predstavlja udah, apana izdah, samana međudah, udana omogućava zadržavanje međudaha i vjana prožima sve vaju omogućavajući intergraciju. Ovih pet osnovnih modifikacija prane, omogućavaju pet podvrsta podupirajućih prana ili upaprane i one su: koorma, klikara, devandata, naga, dhananjaya.

Prana i svest, predstavljaju dva pola koja nastaju iz istog izvora, sopstva. Prashnoupanishada navodi: Prana nastaje iz atmana i neodoljiva je od sopstva, kao što je senka neodvoljiva od onoga ko je tvori.
Vedanta navodi dva aspekta ljudske egzistencije: prana i svest. Prana je univerzalni vitalni princip energije, a svest predstavlja sveukupno znanje. Prana se tumači kao aktivan princip, a svest kao latentni princip ljudske egzistencije. Prana je materija i energija (prakrti), a svest princip duše (purusha). Bez energije (prane) svest ne može da se izrazi, potrebna je dodatna snaga koja se modifikuje u različite oblike i objekte, dok na višim sverama postojanja prakrti i purusha, odnosno svest i energija predstavljaju jedinstvo. Na nižim sverama postojanja gde obitavaju grube energije, odnosno na svetovnom postojanju, one su zavisni oblici postojanja koji povremeno imaju međusoban uticaj. Da bi mogla da se shvati prana treba da se prouče dimenzije postojanja svesti, mora da postoji direktno opažanje koje je većini nedostupno, a za bolje razumevanje različitih aspekata svesti treba da se prouče različiti nivoi prane u telu. Pošto je prana najsuptilniji aspekt unutar daha, shodno tome i pranajama je najprihvatljivija tehnika joge za razumevanje prane.Prana je životna sila koja neprestano prožima sve svojim neprekidnim vibracijama, dok je pranajama tehnika kojom se prana povećava odnosno skladišti unutar tela i aktivira na viši stepen vibracije. Odredjenim tehnikama pranajame povećava se i stvara toplota, odnosno kreativni potencijal, koji utiče na već uskladištenu količinu prane. Prana se onda usmerava pranayama praksom prema ajna chakri. Kada se u dovoljnoj meri uveća toplota, ajna chakra signalizira i budi se fantastična kundalini energija u mooladhara chakri. Suštiski cilj pranajame je zadržavanje prane, odnosno kumbhaka, koja omogućava taj cilj.

Izvori:

1. “YOGA – ZNANJA I ZDRAVLJA” Jasmina Puljo
2. “PRANA PRANAYAMA PRANA VIDYA” Swami Niranjananada Saraswati
3. “SVARA JOGA nauka moždane respiracije” Swami Satjananda Saraswati

Recent Posts

Leave a Comment

sinisa