Pancha koshe

 In Blog

Pancha-kosheBlog

Doživite boje veličanstvenih energija koje prožimaju celokupno vaše biće.
– Yoga Art – Lakoća postojanja

Kao što bela svetlost zrači razne boje spektra, dok se kreće kroz varijabilne gustine materije, tako i kosmička energija obrazuje razne boje i oblike, kada se kreće kroz promenjive gustine materijalnog i životnog ciklusa. Energija se manifestuje i oblikuje u odnosu sa vibracijama tela, koje u tom trenutku prožima.

Veliki mudraci, pre mnogo hiljada godina, ukazali su da se prana nalazi u suptilnom telu pranamaja kosha ili pranichni sloj. Manifestuje se, kao
oblak čiji unutrašnji deo ima neprekidnu aktivnost, koja emituje različite boje, koje su pod uticajem naših misli, ishrane, sredine u kojoj se nalazimo, različita mentalna stanja, tokom meditativne prakse. Tokom pranayame, čim prana počne da se budi, počinjemo da je doživljavamo u pet slojeva na različitim sverama postojanja,a isto tako opažamo njen oblik, boju i kvalitet. Sa aspekta fizičkog tela (anamaja kosha), prana se doživljava kao nervna energija. Osvešćivanjem suptilnijih sfera, kao što je manomaja kosha, suptilniji nivoi uma mogu da se dožive, kao boravište svetlosti čiji kvalitet i sjaj se ogleda u pročišćenosti uma, odnosno mentalnog sadržaja (chitta shakti). Vigjanamaja kosha se opaža poniranjem u dublje slojeve uma, koja izazivaju meditativna stanja, pri čemu imamo istinski uvid o suštini stvari. Anandamaja kosha je omotač blaženstva, on se doživljava, ali na njega ne može da se utiče tehnikama joge, jer tamo boravi univerzalna energija (paramatma) kosmičko sopstvo. Ovaj omotač može da se doživi kao bljestavi shivalingam.

Prema yogi postoje pet nivoa energije, koje su međusobno povezane u nivoima, od najgrubljeg do najsuptilnijeg, pod nazivom pancha koshe: anamaja kosha, pranamaja kosha, manomaja kosha, vigjanamaja kosha, anandamaja kosha.

Sika-yoga-krugovii

Fizičko telo (anamaja kosha) funkcioniše iz energije hrane, vode i vazduha. To predstavlja grube oblike ispoljavanja prane. Fizičko telo bez ovih energija može da se održava određeni vremenski period, a najmanje bez vazduha do 6 minuta, dok bez kosmičke prane, život se obustavlja odmah, a energija iz kosha povlači. Na ovu koshu uticaj ima svesni um, odnosno budno stanje svesti omogućavajući i svesnost o fizičkom telu.

Energetsko telo (pranamaja kosha) je obrazovano od individualne enegije (prane) i suptilnih tokova (nadija). Prana kosmička energija koja se nalazi unutar tela, predstavlja individualni potencijal (yivatma), zadužena je za funkcionisanje svih omotača. Po joga filozofiji ovo telo se tumači kao atmapuri prebivalište duše, atma znači duša, a puri grad. Pošto yivaatma obitava u telu prane, ono je zbog toga medijum za postizanje samorealizacije, prožimajuci senzitivnija tela, mentalno, intiutivno i kauzalno. Pranichno telo prožima i fizičko telo, pri čemu ga snadbeva energijom preko suptilnih kanalića (nadija), dok mentalno, intuitivno i kauzalno podržavaju enegetsko telo. Na njega utiče svesni um i budno stanje svesti, pri čemu omogućava i svesnost fizioloških funkcija respiratornog, cirkulatornog, probavog sistema i dr. Fizičko i energetsko telo predstavljaju osnovu za održavanje života i u njih su sadržana ostala tri omotača.

Mentalno telo (manomaja kosha) integrise i prožima energetsko i fizičko telo prenoseci informacije iz spoljašnjeg sveta telu intuicije, a isto tako senzacije iz intuitivnog i kauzalnog tela grubom fizičkom telu. Telo gde se pojavjuje um i misao, um nije ograničen on može da se kreće prema višim i nižim sverama postojanja. Obuhvata stanje podsvesnog dela ličnosti, omogućava svesnost mentalnih i emocionalnih reakcija, karakteriše ga stanje sna.

Intuitivno telo (vigjanamaja kosha) podržava mentalno telo i senzitivnije je od njega. Osvešćivanjem ovog tela, počinju da se doživljavaju vizije koje su iznad umnih konstrukcija i iluzija koje sebi predstavljamo kao realnost. U vezi je sa podsvesnom umom, karakteriše ga stanje sna i mogućnost da se doživi astralni i kauzalni aspekti nase ličnosti.

Telo blaženstva (anandamaja kosha) je najsenzitivniji omotač, izvor blaženstva. U ovom omotaču obitava najsuptilniji vid energije, koji omogućava najčistije i najsvetlije postojanje. Koegzistira sa nesvesnim umom, karakteriše ga dubok san bez snova. Svesnost o ovoj sferi postojanja, može da se postigne različitim jogističkim praksama, kao što su pranayama, meditacija.

Izvori:

1. “PRANA PRANAYAMA PRANA VIDYA” Swami Niranjananada Saraswati
2. “SVARA JOGA nauka moždane respiracije” Swami Satjananda Saraswati

Recent Posts

Leave a Comment

sinisa